ฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ
ฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนหน้า ผู้แต่ง ปี ประเภทงาน ประเภทเอกสาร แหล่งค้นคว้า พิมลักษณ์
1 การลดสินค้าคงคลังในโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟคั่วโดยการวางแผนและการจัดตารางการผลิต 
คำสำคัญ : สินค้าคงคลัง, กาแฟ
78 ณัฐปภัสร์ ปฐมพรเศรษฐ 2556 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ว 658.15244 ณ113ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 การจัดการมอดเจาะผลกาแฟในกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คำสำคัญ : มอดเจาะผลกาแฟ, ภาคเหนือ
38 เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ชวลิต กอสัมพันธ์ และ สมบัติ ศรีชูวงศ์ 2554 งานวิจัย โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ มูลนิธิโครงการหลวง : ภน 633.7397 ย517ก เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง
3 การปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้า ชุด จากกล้า...สู่แก้ว
คำสำคัญ : กาแฟ, การปลูก
177 ชวลิต กอสัมพันธ์ 2555 หนังสือ หนังสือ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ภน 633.73 ช177ก เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : โครงการขยายผล, กาแฟ
 101 ภูวไนย ต่ายแต้มทอง 2554 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ว/ภน 338.16 ภ417ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
คำสำคัญ : ร้านกาแฟสด, เทศบาลนครเชียงใหม่
70 อัจจิมา เครือคำขาว 2555 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ : ว/ภน 338.5 อ112ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สรุปประเด็นการเสวนาวิชาการ งานวันเกษตรแห่งชาติ 1-8 พฤษภาคม 2555
คำสำคัญ : กาแฟ, เสวนา
น. 24-46 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 วารสาร ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ส.ร. 630 ช612ส เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสวนกาแฟตามหลักวิชาการของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2554 โครงการวิจัยที่ 3030-3080
คำสำคัญ : การจัดการสวนกาแฟ
79 รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย และพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 2554 งานวิจัย โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ส.ร. 633.7384 ร219ป c.2 เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 การจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า : รายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์
คำสำคัญ : การจัดการแปลงแบบประณีต, กาแฟ
92 ชวลิต กอสัมพันธ์ 2554 งานวิจัย โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ภน 633.73 ช177ก c.3 เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง
9 กาแฟรสโบราณ บริหารอย่างคนรุ่นใหม่ ธุรกิจโตไว ร่ำรวย ยั่งยืน
คำสำคัญ : กาแฟ, ธุรกิจ
120 ขนิษฐา ทัดกลาง 2556 หนังสือ หนังสือ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 658.022 ข153ก นนทบุรี : ธิงค์ ปียอนด์ บุ๊คส์
10 การออกแบบสื่ออินเตอร์เน็ตไดเร็กเมล์เพื่อการส่งเสริมการตลาดในธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : การตลาด, กาแฟ
168 พีรวัฒน์ สมบัติใหม่ 2554 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : ว 659.1 พ377ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว
คำสำคัญ : ร้านกาแฟสด, เมล็ดกาแฟคั่ว
86 ณัฐชัย เลิศมโนกุล 2556 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ : ว/ภน 658.8 ณ113ป เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 การเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟและประสิทธิภาพของกับดักสารล่อดัดแปลงเพื่อการควบคุม
คำสำคัญ : มอดเจาะผลกาแฟ, กับดักสารล่อ
61 อนุตร บูรณพานิชพันธุ์ 2557 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ว 633.7397 อ154ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 การย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของกะลาเมล็ดกาแฟในอาหารสัตว์
คำสำคัญ : กะลาเมล็ดกาแฟ, อาหารสัตว์
88 ธนพล วงศ์เอ้ย 2554 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ว 636.086 ธ156ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 อิทธิพลของเชื้อราไมคอร์ไรซ่าต่อการงอกของเมล็ดกาแฟในสายพันธุ์ที่ต่างกัน : ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
คำสำคัญ : เชื้อราไมคอร์ไรซ่า, เมล็ดกาแฟ
20 นริศ ยิ้มแย้ม 2555 งานวิจัย โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ส.ร. 579.5 น173อ เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าของร้าน ชา กาแฟ กับขนมไทยและการออกแบบสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต
คำสำคัญ : การออกแบบ, กาแฟ
127 สยามรัฐ ทองผลา 2557 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ : ว/ภน 658.827 ส162ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่
คำสำคัญ : เครื่องหมายการค้า, กาแฟ
126 วีระศักดิ์ รอดสุวรรณ 2554 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ : ว/ภน 658.827 ว3711ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของผู้ปลูกกาแฟในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : ผู้ปลูกกาแฟ, แม่แตง
124 เอกราช บุญล้อมรักษ์ 2557 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ว/ภน 633.73 อ517ป เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 การประเมินมูลค่าทางเศรษศาสตร์ของระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
คำสำคัญ : การประเมินมูลค่า, กาแฟ
170 กัญชลิกา คงย่อง 2555 วิทยานิพนธ์ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ว/ภน 338.521 ก113ก  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าของร้านกาแฟในจังหวัดนครนายกในการซื้อเมล็ดกาแฟ
คำสำคัญ : จังหวัดนครนายก, เมล็ดกาแฟ
121 จันทร์เพ็ญ เทือกทา 2555 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ : ว 658.8 จ115ป เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของแมลงในกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
คำสำคัญ : แมลง, กาแฟอราบิก้า
108 เผ่าไท ถายะพิงค์ 2558 การค้นคว้าแบบอิสระ โครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ : ว/ภน 632.7 ผ519ก เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่