ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ปลูกกาแฟ
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ปลูกกาแฟ
ลำดับ ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ หมู่บ้าน จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ชนเผ่า ผลผลิตกาแฟสดทั้งหมด (กก.)
1 นายรุ่งเพชร โกยทา 58/1 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ พื้นเมือง 0
2 นายอินสม มูลปานันท์ 44 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0948239412 พื้นเมือง 150
3 นางเพ็ญศิริ ศรีเรือง 90/1 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0947157328 พื้นเมือง 0
4 นางอุบล ศรีเรือง 46/1 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0857062066 พื้นเมือง 0
5 นายประสิทธิ์ จันปา 50/3 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0625796859 พื้นเมือง 0
6 นายดวงดี มูลปานันท์ 47/1 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0992724933 พื้นเมือง 0
7 นางจันทร์ทิพยื โกยทา 36/2 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0919920512 พื้นเมือง 0
8 นายเกษม โกยทา 36/3 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0992372698 พื้นเมือง 0
9 นางจิน อินต๊ะยศ 42/3 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ พื้นเมือง 0
10 นายธนชิต วตินา 79 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ พื้นเมือง 0
11 นายพิชัย โกยทา 5/2 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ 0947094488 พื้นเมือง 0
12 นายบุญสม ชัยเลื่อน 1 หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หมู่บ้านกองแหะ เชียงใหม่ พื้นเมือง 0
13 นายวรศักดิ์ รางแขก 88/1 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 10,000
14 นายอ้าย ขันเมือง 53 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 300
15 นายดวงคำ แก้วสีวงศ์ 68 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 2,300
16 นางอุไร สีทา 76/3 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ 0856884317 พื้นเมือง 3,000
17 นายดวงคำ สีทา 77 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 40
18 นางบานเย็น รางแขก 100/1 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 600
19 นายเสาร์ ศรุญปั๋น 51 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 3,500
20 นายคำปัน โกวา 95/1 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด หมู่บ้านกำแพงหิน เชียงใหม่ พื้นเมือง 3,000