Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1722]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1726]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1727]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1728]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1729]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1730]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1731]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1732]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub)
สรุปข้อมูลกลุ่มเกษตรกร จังหวัด
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_local.ctp, line 4]

จำนวนกลุ่มกลุ่มเกษตรกร

จำนวนกลุ่ม จ.
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_local.ctp, line 40]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_local.ctp, line 41]
0 ราย

รายการอำเภอ กลุ่มกลุ่มเกษตรกร จ.
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_local.ctp, line 52]

Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_local.ctp, line 58]

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่