Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1128]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1132]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1133]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1134]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1135]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1136]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1137]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\Controller\WebsController.php, line 1138]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub)
สรุปข้อมูลวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ จังหวัด
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_group.ctp, line 4]

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ

จำนวนกลุ่ม จ.
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_group.ctp, line 40]
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_group.ctp, line 41]
0 ราย

รายการอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มกาแฟ จ.
Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_group.ctp, line 52]

Notice (8): Undefined index: Province [APP\View\Webs\view_provice_group.ctp, line 58]

© กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3, ถนนโชตนา, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่